Македонија Црна хроника Култура Живот Спорт Свет Скопје Здравје и убавина АВТОМОБИЛИ
Архива
БАРАЈ:
ОД
ДО

14.03.2017, 12:25

ЖИ­КА КУ­КУ­ЛОВ­СКИ, НО­ВО ИМЕ НА МУ­ЗИЧ­КА­ТА ЕС­ТРА­ДА

Му­зи­ка­та ми е ме­лем за ду­ша

Жи­ка Ку­ку­лов­ски е но­во име на ма­ке­дон­ска­та фолк ес­тра­да. Уш­те од де­те пее на­род­ни пес­ни, а во мо­мен­тов има две ав­тор­ски пес­ни кои доб­ро ко­ти­ра­ат на фолк лис­ти­те со ог­лед на тоа де­ка мно­гу кра­ток пер­и­од е на ес­тра­да­та.

Пес­на­та Крш­тев­ка" бе­ше мо­е­то пр­вен­че и ми е по­себ­но дра­га. Тек­стот го на-пи­шав јас, му­зи­ка­та ма­ес­тро Ја­не Ра­фа­и­лов­ски, а аран­жма­нот Бо­бан Мој­сов­ски. По­себ­на жел­ба ми бе­ше да нас­та­пам на Ро­са", би­деј­ќи од овој фес­ти­вал се ра­ѓа-ат ед­ни од нај­го­ле­ми­те хи­то­ви на на­ша­та ес­тра­да. Не­о­дам­на ја сни­мив и вто­ра­та пес­на со нас­лов Не­ма да се сме­нам" за ко­ја пов­тор­но се ја­ву­ва ис­ти­от ав­тор­ски тим. Две­те пес­ни се уба­ви и ве­се­ли и ис­кре­но се на­де­вам де­ка ќе доп­рат до слу-ша­те­ли­те на ма­ке­дон­ска­та на­род­на му­зи­ка", ве­ли Ку­ку­лов­ски.
Из­ми­на­ти­от пер­и­од бил во пре­го­во­ри со про­дук­ци­ја­та АРТ СТУ­ДИО и Де­јан Ѓор­ги­ев за не­го­би­от прв ви­део за­пис, но по­ра­ди об­врс­ки­те око­лу из­град­ба­та на но-ви­от дом, го од­ло­жил сни­ма­ње­то за прес­тој­ни­ов пер­и­од. Што се од­не­су­ва до ка-ри­е­ра­та, по­дол­го па­у­зи­рал од му­зи­ка­та.Нап­ра­вив дол­га па­у­за од оп­рав­да­ни при­чи­ни, но жел­ба­та и љу­бов­та кон му­зи­ка­та ни­ко­гаш не прес­та­на. Во ме­ѓув­ре­ме се оже­нив и ста­нав тат­ко на две де­ца. И еве ду­ри се­га по ини­ци­ја­ти­ва на мо­и­те бли­ски и сак­со­фо­нис­тот ма­ес­тро Ја­не Ра­фа­и-лов­ски, од­лу­чив по­ле­ка да си зап­ли­вам во му­зич­ки­те во­ди пов­тор­но. Се­пак ќе ре­чам де­ка ниш­то не е теш­ко ако се ра­бо­ти со љу­бов и го­ле­ма жел­ба. Се­кој мо-же да би­де до­вол­но упо­рен за да ги ос­тва­ри сво­и­те со­ниш­та," до­да­ва Жи­ка.
Та­лен­тот за му­зи­ка ро­ди­те­ли­те му го за­бе­ле­жа­ле ко­га имал пет го­ди­ни.
Во на­ши­от дом се­ко­гаш се слу­ша­ла ма­ке­дон­ска на­род­на му­зи­ка, а јас сум чу­кал на си што ќе ми дош­ло при ра­ка. Ме за­пи­шаа во Пи­о­нер­ски­от дом Кар­пош" на хар­мо­ни­ка, но пос­ле ед­на го­ди­на прес­та­нав со овој инс­тру­мент, би­деј­ќи не­ка­ко не ме ис­пол­ну­ва­ше. Нај­го­ле­ма љу­бов ми бе­ше сак­со­фо­нот. Овој инс­тру­мент ми бе­ше и ми ос­та­на не­ос­тва­ре­на жел­ба. От­ка­ко прес­та­нав да по­се­ту­вам ча­со­ви по хар­мо­ни­ка, ро­ди­те­ли­те ме за­пи­шаа ви­ни­жо­то му­зич­ко учи­лиш­те Или­ја Ни­ко-лов­ски-Луј" со на­деж де­ка та­му ќе поч­нам да учам да сви­рам на сак­со­фон, но за жал има­ше са­мо от­сек кла­ри­нет. Бев раз­о­ча­ран во тој мо­мент, но се­пак мо­ра­ше да се од­лу­чам за не­кој инс­тру­мент што го има во учи­лиш­те­то. И та­ка се од­лу­чив за удар­ни инс­тру­мен­ти - та­па­ни", ве­ли тој.


Текстот е прочитан 617 пати.
#

Електронско издание на Вест

Кликни за претплата

ФОТО ГАЛЕРИИ
„За заедничка Македонија“: Граѓаните маршираат против Тиранската платформа (ФОТО ГАЛЕРИЈА)
Илјадници граѓани веќе 31-ви ден масовно протестираат низ македонскиот гла...
ИЗЛОГ
Сезона
Пишува Лејла САБИТ - Пукна сонце......

"Порше" има профит од 16 000 евра од секое возило
Германскиот производител на спортски автомобили, во просек, има профит од ...
"Ауди" во јули ќе го открие новиот "А8"
Четвртата генерација на суперлимузината на "Ауди" ќе биде претставена на 1...
"Фиат фулбек крос": пикап наменет за младата публика
"Фиат" на Саемот во Женева ја претстави крос-верзијата на својот пикап мод...

ОТВОРЕНО ЗА АУТИЗМОТ

 
    

Потпечени палачинки
Приготвување: пржените палачинки наредете ги во тавче. Ситно исечкајте ја ...
Site Meter